I likhet med de fleste i Norge, tar jeg fly fra tid til annen og er glad for at den muligheten finnes.
Det er likevel noe som skurrer når man kan få billigere flyturer fra Oslo til London, enn det koster med taxi fra Oslo Lufthavn og til Oslo sentrum. Greit nok at det er fint at vi kan bruke fly når vi trenger det, men hvorfor i all verden skal staten og skattebetalerne subsidiere flyreisene våre? Det er ingen CO2-avgift på flydrivstoff på flytrafikk til og fra Norge. Disse er også fritatt mva. Flytrafikk inn og ut av EU/EØS er heller ikke omfattet av EUs kvotesystem. På toppen av det hele subsidierer vi det med en sterkt økende taxfree-ordning.
Hvorfor fly skal få slike fordeler, i en situasjon hvor utenlandstrafikken er raskt økende, og det er anerkjent hvilke klimautfordringer dette representerer, er gåtefullt. Det er økende forståelse for at vi må gjøre tiltak overfor biler og andre kilder til forurensning. Hvorfor er det da slik at flytrafikken slipper unna, og noen få kroner i avgift på flyseter skaper ramaskrik? Det sier seg selv at dette ikke er rimelig. I realiteten er det da andre sektorer som må bli belastet mer, i tillegg til at det ikke er vanskelig å finne mange andre områder som heller burde få mva-fritak enn flyreiser. Alle fritak fører enten til at andre sektorer får høyere skatt eller avgifter, eller at samfunnet får færre midler til å opprettholde velferdsgoder.
Likevel er det en sterk lobby for å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, selv om dagens flyplass tåler en betydelig økning av flytrafikken. Det bør ikke være noe mål å doble dagens trafikk. Snarere bør det være et mål at trafikken ikke øker. Uansett er det rom for økning av trafikken også med dagens rullebaner, særlig nå som det er bygget en ny stor terminal.
Men kan det ikke tenkes at det blir mer miljøvennlige typer drivstoff i fremtiden, sånn at det ikke er så farlig om flytrafikken dobles? Vel. Det kan godt tenkes at mye av flytrafikken etter hvert kan gå over på biodrivstoff. Det er likevel begrensete mengder av dette, med mindre vi skal begynne å hogge mer skog eller bruke matarealer for å putte på tanken. Da vil det ikke bare ha en negativ klimaeffekt og ødelegge både vår egen skog og regnskog, men vil også kunne skape knapphet og høyere priser på mat. Vi vil kanskje ikke merke så mye av det siste, men det kan forsterke fattigdom og sult og skape mer sosial uro og folk som tvinges på flukt. Det er dermed ingen god løsning å tro at mye av transportbehovet vårt kan løses av dette, selv om vi fortsatt har mer å gå på når det gjelder å lage biodrivstoff av avfall og restprodukter fra blant annet skogbruk.
Så vil man sikkert finne andre måter å produsere energi på. Innen overskuelig fremtid er det likevel grunn til å tro at også det vil ha sine klima- og miljøutfordringer. Uansett er dette løsninger som ikke er klare. Med dagens flyteknologi er det derfor ikke særlig smart å øke trafikken. En ny rullebane og økende flytrafikk legger dessuten beslag på store arealer rundt flyplassen, og skaper mer trafikk til og fra flyplassen, som beslaglegger areal, har en kostnad og innebærer klima- og miljøbelastninger. Så når verden og Norge må kutte i utslipp, og fly har større klimautslipp enn biltrafikk, blir det meningsløst å la flyene være en hellig ku.
Øyvind Solum
fylkestingsrepresentant
Akershus Miljøpartiet De Grønne
LES OGSÅ: Parkeringsmangel og sykkeltyver
Fra Lesernes EUB: Det er ikke klimavennlig med mat og skog på tanken