Fra før har de tatt over barnehagene, slik at den kommunale drifta her blir blokkert og oppfattes som et problem for sektoren.
Som følge av den sterke befolkningsveksten i kommunen, og investeringer i kjølvannet av denne, er det ikke enkelt å få i stand et budsjett som ivaretar både nødvendige driftsutgifter og investeringer for framtiden. Fjorårets vedtak om å sette i gang prosjektet med et svømmeanlegg som ville kreve investeringer rundt 300 millioner kroner de nærmeste årene blokkerte for påtrengende investeringer i helsesektoren. Opposisjonen, bestående av Ap, Sp, SV/Rødt og MDG, fremmet derfor nå forslag om å utsette svømmeanlegg-prosjektet et par år, til 2019, for at det blant annet skulle bli rom for investeringer til omsorgsboliger for eldre, bygging av nye sykehjemsplasser og drift av disse. I tillegg en betydelig styrking i skolesektoren.
Posisjonen innrømmet også «et økende press på tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg». Men deres svar på dette var å «be administrasjonen utvide de avtaler kommunen i dag har med private aktører som omfatter hjemmehjelp, til også å omfatte hjemmesykepleie» pluss å ta kontakt med private aktører «for etablering og drift av omsorgsboliger». Videre også tiltak i privat regi innen fysioterapi og vakthold på større kommunale anlegg. Det vil si en kurs hvor kommunen skulle slippe unna investeringer i disse sektorene, men betale private byråer for utførsel av tjenestene her.
Dette skjer i en tid hvor kritikken av privatiseringen av velferdstjenestene innenfor helse- og oppvekstsektoren styrkes. Mest kjent er kanskje snuoperasjonen i Oslo. Dette dreier seg ikke bare om å holde på at ansvaret for velferdstjenestene skal være et offentlig, politisk ansvar, at private ikke skal styre utbyggingstakten her eller berike seg på skattebetalernes finansiering av tjenestene. Det har også følger for arbeidsforholdene for dem som jobber innenfor sektoren.
Budsjettvedtaket nå åpnet døra for å fase helse- og omsorgssektoren over til velferdsprofitørene, for at kommunen skal fratas ansvaret for styring av denne sektoren. Men siden det vil ta en tid å få realisert denne omleggingen, så innebærer vedtaket også at tilbudet til folk flest dette året vil bli magrere. Innen neste budsjettbehandling må motstanden mot denne kursen bli så sterk at vi kan hindre at den privatiseringa, som nå skulle bli realisert, skal kunne brukes som argument for at vi nå ikke lengre trenger offentlig utbygging i sektoren. Slik vi har sett det for barnehagene.
Arnljot Ask
felleslista SV/Rødt i Ullensaker
LES OGSÅ: Vedtok budsjett etter stram debatt