Einar Madsen (Ap) ber om flere parkeringsplasser ved Eidsvoll Verk stasjon. Leder i EUB er enig, men antyder at politikerne ikke er skikket til å løse problemet. Miljøpartiet De Grønne ber heller om mer og tryggere sykkelparkering.
Når bilparkeringen er smekkfull og tilstandene blir kaotiske rundt stasjonen, er det lett å tenke at her trenger vi flere parkeringsplasser. Men er det den eneste mulige løsningen? Mange er nødt til å bruke bil til stasjonen. Andre har alternativer i form av buss. Kommunen, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen, burde jobbe for flere matebusser til kollektivknutepunktene Eidsvoll Verk og Eidsvoll stasjoner. I tillegg burde kommunene legge til rette for at folk kan gå og sykle til stasjonene. Dette kan kommunen bidra til gjennom bedre gang- og sykkelveier og bedre og tryggere sykkelparkering.
Miljøpartiet De Grønne mener at politikerne og kommunen sin oppgave er å legge til rette for at innbyggerne kan ta helsefremmende og miljøriktige valg. Folkehelse handler om menneskevennlig planlegging. Menneskevennlig planlegging er ikke å bygge flere parkeringsplasser.
Stillestående biler opptar uhensiktsmessig mye av arealene i tettbygde strøk. Disse arealene bør heller benyttes til boliger og arealer for rekreasjon og lek enn til en betong- og asfaltkoloss til å stille fra seg biler i eller på. Man kan parkere mange sykler på et tilsvarende areal som én bil. Hvis man tør. De som faktisk sykler til stasjonen opplever at etterspørselen etter sykler faktisk er stor i Eidsvoll. Min elsykkel med tilhenger, som jeg bruker i stedet for bil til daglig transport og til å komme meg til og fra stasjonen, er forsøkt stjålet to ganger på halvannen måned. Siste gang med vinkelsliper. Slike opplevelser kan bidra til at mange kvier seg for å investere i en elsykkel eller å sykle til stasjonen med en sykkel tyvene kan finne attraktiv.
Vi i Miljøpartiet De Grønne er overbeviste: Et sykkelparkeringshus er det vi trenger ved stasjonene. Kommunen bør straks komme i dialog med Jernbaneverket og kommuner som allerede har god erfaring med å tilby sykkelparkeringshus om hvordan vi kan skape trygg og god sykkelparkering ved stasjonen. Legger vi til rette for det er det ganske sikkert mange flere som vil velge å sykle til og fra stasjonene. Det er de som er nødt til å kjøre bil til stasjonene som skal få bruke de parkeringsplassene som allerede er ved stasjonene.
Øyvind Grønlie
kommunestyrerepresentant
Eidsvoll MDG