Hovedtyngden i argumentasjonen går naturligvis på at det er riv, ruskende gæli å bruke Tynsåkjordet til skoleformål. På det 40 dekar store jordet dyrkes det mat! I kommunestyret i Eidsvoll fikk et forslag fra Senterpartiet og SV enstemmig flertall for å bruke jordet til skoletomt, men samtidig å vurdere (?) kompenserende tiltak.

Kompenserende tiltak? Det, sier hele kommunestyret, betyr at kommunen skal vurdere nydyrking i samme størrelse som det som forsvinner på Tynsåk, samt flytting av matjorda. I Norge bygges matjorda ned til bolig- og andre formål i foruroligende grad. Hvor skal matjorda på Tynsåkjordet flyttes? spør jeg. Og hva vil noe slikt koste? 50–60 millioner?

Nå anføres det fra politikere at det vil koste 50–60 millioner mer å bygge skolen et annet sted, for eksempel på nåværende skoleområde.

Ja, bygg et annet sted. Ikke bygg skole på dyrka mark. Vi må jo ha mat!