Hun er én av mange som ikke kan få fullrost frisklivssentralen i Eidsvoll kommune. Nå står frisklivstilbudet i fare for å bli avviklet.

– Jeg kom inn som frivillig ressursperson, og har vært med i fem-seks år. Jeg har sett hvor positivt det er for alle menneskene som deltar. Mange er nedtrykte og slitne når de kommer inn. Gjennom denne muligheten får de mot til å begynne å trene og gjøre noe med plagene de har. Mental og fysisk helse henger veldig sammen. Et slikt kutt vil ødelegge et uvurderlig tilbud, sier Grethe Wenger Hustad.

Tilbake i jobb

Da hun kom inn og begynte å bruke tilbudet orket hun ikke gå mer enn 45 minutter i strekk.

– Da var jeg helt utslitt resten av dagen, sier Wenger Hustad.

Nå – etter å ha vært en flittig bruker av tilbudet – er hun tilbake i jobben hos elektronikkjeden Power. I tillegg trener hun fem-seks dager i uka.

– Jeg har fått en helt annen livssituasjon og hadde aldri vært der jeg er i dag uten hjelp gjennom frisklivstilbudet i kommunen, sier Wenger Hustad.

Kutt på 25,1 millioner

Nye skoler og utvidelser av barnehager; Eidsvoll kommune står foran store millioninvesteringer de nærmeste årene. Det politiske flertallet ønsker i utgangspunktet ikke å innføre eiendomsskatt. Hvis man skal gjennomføre planlagte prosjekter i takten det er lagt opp til, står man da i utgangspunktet igjen med to muligheter: Å øke inntektene for eksempel gjennom salg av kommunale eiendommer eller å kutte i tjenestene. På oppdrag for finanskomiteen har rådmann Knut Haugestad kommet med forslag til en rekke kommunale innsparinger. Går listen uredigert gjennom den endelige politiske budsjettbehandlingen i desember kan frisklivsmedarbeideren i kommunal regi bli kuttet. Totalt har rådmannen foreslått kutt som vil kunne gi innsparinger på 119,5 millioner kroner de fire neste årene. 25,1 av kan bli kuttet allerede i 2019 (se egen sak).

Ved Skaubanen på Råholt treffer EUB en blid, sprek og engasjert gjeng. De kan ikke forstå at frisklivstilbudet kan bli avviklet.

– Frisklivstilbudet reddet livet mitt da jeg for ett år siden gikk inn i en dyp depresjon. Mange andre deltakere sier det samme. Det å kunne fylle livet med noe meningsfullt, finne nye venner, ha en sosial arena i hverdagen og turer med en stor gruppe, er kjempeviktig for mange som er alene og ikke har så stort sosialt nettverk. Vi blir friskere og sprekere og har det så mye bedre enn før vi startet i friskliv, sier Marianne Dyrseth.

Ordfører John-Erik Vika (Sp) sier politikerne vil bruke de nærmeste ukene til å se på forskjellige løsninger.

– Vi må tenke oss godt om før vi gjør våre prioriteringer. Da tenker jeg på hvilke konsekvenser det vil kunne gi for den enkelte i hverdagen. Selv om tjenestetilbud ikke er lovpålagt kan det være at det gir lokalbefolkningen en verdifull hverdag. Vi har et større inntektspotensial i kommunen. Mulighetene der er noe vi må se nærmere på, sier Vika.

– Hvor god må en tjeneste være? Er 80 prosent nok? Som politikere må vi nødvendigvis prioritere, og det kommer til å smerte for noen, sier Frps gruppeleder Finn Terje Tønnessen.

Slik svarer rådmannen

Rådmann Knut Haugestad beskriver situasjonen slik:

– Kommunestyret har som kjent nedsatt en finanskomité for å kartlegge innsparingsmuligheter for om mulig å unngå innføring av eiendomsskatt eller for å kunne foreta politiske omprioriteringer knyttet til kommunens tjenester. Gjennom 19 kveldsmøter fra januar til august måned har derfor administrasjonen vært pålagt å synliggjøre hva som kan kuttes uten at det strider mot nasjonal lovgivning, slik at lokale folkevalgte ser eget handlingsrom. I forbindelse med utarbeidelse av sluttrapport er konsekvenser av kutt svært kort beskrevet og kuttene er delt i to kategorier. Om lag en tredjedel av de teoretiske kuttmulighetene har jeg frarådet, to tredjedeler av dem mener jeg er innenfor det kommunestyret kan vedta dersom de selv ønsker. En kommune er en politisk styrt organisasjon. Kommunestyret står ansvarlig for nivå på tjenestene, men også for at det er orden i økonomien på både kort og lang sikt, sier han. Rådmannen sier ingen – eller svært få – av de synliggjorte kuttmulighetene er ønskelige fra hans side.

– Tjenestenivået i Eidsvoll er nøktern og tall fra Statisk sentralbyrå viser at vi driver rimeligere enn de fleste kommuner på det meste unntatt barnevern og sosiale tjenester. Behov for kutt skyldes behov for bygging av ny Vilberg barneskole, utvidelse av Råholt barneskole og andre investeringer som vil belaste budsjettene de kommende årene. Kommunens skatteinntekter er lave og vi kommer ikke så godt ut av det nasjonale systemet for inntektsutjevning. Siden flere av de mulige kuttforslagene kan være uheldig, skriver jeg i saksframlegget: «Rådmannen anbefaler ovennevnte kutt ut fra den økonomiske situasjonen (…). Enkelte av kuttforslagene kan ha negative økonomiske konsekvenser på lang sikt i tillegg til at tjenestetilbudet svekkes. Dersom kommunen får økt økonomisk handlingsrom framover vil rådmannen anbefale å redusere enkelte kutt.» Finanskomiteen valgte å ikke ta stilling til kuttene men oversendte dem til kommunestyret uten realitetsbehandling. Kommunestyret valgte i går kveld å heller ikke realitetsbehandle dem. Dermed er det uvisst framover hvilke kutt kommunestyret vil vedta i desember måned når årsbudsjett og handlingsplan skal behandles, utdyper Haugestad. Han minner om at han hele tiden har sagt at de økonomiske utfordringene er så store at det kan være nødvendig med både eiendomsskatt og reduksjon av tjenestetilbud for å klare bygging av for eksempel barnehager og skoler.

– Flertallet i kommunestyret har sagt at de vil arbeide for å unngå innføring av eiendomsskatt. De må i tilfelle gjennomføre langt større kutt i tjenestene til innbyggerne enn det jeg har anbefalt som tiltak de kan vurdere. Mitt endelige forslag til budsjett og handlingsplan vil bli lagt fram ca. 1. november etter at regjeringens forslag til statsbudsjett er kjent og kommunen har mottatt oppdaterte regnemodeller fra Kommunenes Sentralforbund (KS), avslutter Knut Haugestad.

Rådmannens kuttforslag

Politisk styring og kontroll

Revisjonstjenester: Konkurranseutsette forvaltnings- og regnskapsrevisjon. Innsparing: 3 millioner i 2020–2022.

Sentraladministrasjonen

Kommuneoverlege: Reduksjon til 60 prosent stilling. Innsparing: 1,6 millioner i 2019–2022.

Annonsering: OK er under innføring. Innsparing: 800.000 i 2019–2022.

Sentral kurspott: OK er under innføring. Innsparing: 1,2 millioner i 2019–2022.

Antall lærlinger: Foreslås redusert fra 24 til 12. Innsparing: 6,8 millioner i 2019–2022.

Avvikle gullklokke etter 25 års tjeneste i kommunen: Erstattes av enkle gaver. Innsparing: 400.000 i 2019–2022.

Pensjon og forsikring: Reduseres med 2 millioner etter anbud. Reduserte pensjonsutgifter med 4 millioner etter gjennomgang med KLP. Innsparing: 24 millioner i 2019–2022.

Barnehage

Reduksjon drift: Reduksjon av budsjett for materiell og utstyr. Innsparing: 800.000 i 2019–2022.

Endre betalingsregler for barn med utsatt skolestart: Ingen andre kommuner på Romerike har tilsvarende ordning. Innsparing: 400.000 i 2019–2022.

Skole

Innføringstilbud: Tilbud gis gjennom ordinær undervisning. Innsparing: 5,125 millioner i 2019–2022.

SFO: Dagens pris er 2.717 kroner i måneden. Ny foreslått pris vil være cirka 3.117. Innsparing: 8,625 millioner i 2019–2022.

Kulturell skolesekk: Gjøres billigere i egen regi. Innsparing: 320.000 i 2019–2022.

Assistenter: Reduksjon av én assistentstilling. Innsparing: 1,8 millioner i 2019–2022.

Frie midler: Mindre handlingsrom til nye utviklingstiltak. Innsparing: 2 millioner i 2019–2022.

Læringsmiljøarbeider: Kapasiteten reduseres fra 3,6 til 1,6 årsverk. Innsparing: 4,8 millioner i 2019–2022.

Merkantile stillinger: Mer bruk av sentrale styringssystemer. Redusert lokal ressurs på skolene. Innsparing: 2 millioner i 2019–2022.

Skyss: Strengere praksis for skyss. Innsparing: 2 millioner i 2019–2022.

Familiens hus

Kursbudsjett: Unødvendig høyt budsjett. Innsparing: 2 millioner i 2019–2022.

Foreldre/barn-plasseringer: Totalt halveres på grunn av bedre og tettere oppfølging i kommunen, samt bruk av kun statlige kjøpsplasser. Innsparing: 1,6 millioner i 2019–2022.

Helse og bistand

Fysio- og ergoterapeut innsatsteam: Overført ordinær tjeneste ved etablering av hverdagsrehabilitering Innsparing: 2.280.000 i 2019–2022.

Frisklivsmedarbeider: Frisklivstilbudet avvikles, mestringstilbudet videreføres av fysioterapeuten i fysio- og ergoterapitjenesten. Innsparing: 2,6 millioner i 2019–2022.

Økt fastlønnstilskudd: Økning som følge av økte statlige satser og flere fysioterapihjemler. Innsparing: 580.000 i 2019–2022.

Hjemmebaserte tjenester

Innsatsteam: Nedlegges og oppgavene og deler av ressursene overføres til ordinær drift. Innsparing: 3 millioner i 2019–2022.

Kreftkoordinator: Halvert ressurs. Redusert støtte/veiledning av brukere og ansatte knyttet til terminalfase. Innsparing: 1,4 millioner i 2019–2022.

Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg

Aktivitør/aktivitetskoordinator: Halvert stilling. Innsparing: 1,2 millioner i 2019–2022.

Pasientvurdering: Reduksjon med 50 prosent stilling. Innsparing: 1,4 millioner i 2019–2022.

Utredning velferdsteknologi: Effekt usikker før utredning. Innsparing: 1,2 millioner i 2021–2022.

Nav

Avdelingsleder til stat fra kommune: Ingen. Innsparing: 3,12 millioner i 2019–2022.

Kutt økonomisk sosialhjelp: Tettere oppfølging gir større grad av selvstendighet og mindre behov for sosialhjelp. Innsparing: 4 millioner i 2019–2022.

Flyktningtjenesten to stillinger: Dersom kommunen ikke skal bosette flyktninger i 2019, og det ikke er ønskelig at vi sier ja til sekundærbosettinger, så vil konsekvensen være at vi må redusere antall ansatte fra 2020. Innsparing: 4.550.000 i 2019–2022.

Kultur

Tilskudd lag og foreninger: Konsekvenser avgjøres i hovedutvalget i forbindelse med sak om årlig fordeling av tilskudd. Innsparingspotensial: 2 millioner i 2019–2022.

Tilskudd nabolagspott: Kuttet medfører ingen konsekvenser da ordningen ikke er iverksatt. Innsparing: 1,6 millioner i 2019–2022.

Dyrevelferd: Tilskudd til dyrevelferd ble første gang utdelt i 2018. Innsparing: 400.000 i 2019–2022.

Eiendomsforvaltningen

Lokalleie voksenaktiviteter: Gjelder øvelser/trening i idrettshaller, kulturbygg og skoler. Innsparingspotensial: 3,16 millioner i 2019–2022.

Legge ned Søndre Samfund: Vil medføre nedleggelse ett år før det skal stenges for utvikling av eiendommen. Vil få konsekvenser for driften av ungdomscafetilbudet, bibliotekfilialen og utleie av lokalene. Innsparing: 400.000 i 2019.

Alarmavtaler brann/heis: Kommunen knytter seg til Alarm 24 i stedet for 110-sentralen. Innsparing: 1,2 millioner i 2019–2022.

Redusere vedlikehold: Vil opparbeide noe mer vedlikeholdsetterslep. Innsparing: 4 millioner i 2019–2022.

Eiendomsskatt fritidseiendommer: Usikkerhet knyttet til anslaget. Innsparing: 7,5 millioner i 2020–2022.

Frisklivssentralen

En helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk.

Frisklivsresepten varer i 12 uker, og starter med en helsesamtale. Deltakerne kan få hjelp til å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, slutte og snuse og røyke.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.