Det betyr at maksimalpriser i henhold til tomtefesteloven gjelder i Nannestad. For mange betyr det en økning fra om lag 400-500 kroner i året til over 11.000 kroner. De som fester de største tomtene får en årlig avgift på over 20.000 kroner.

Kommunalsjef teknisk i Nannestad kommune, Rune Storstein, redegjorde for situasjonen før saken ble behandlet.

- MÅ TA GREP

- Vi har havnet i en skikkelig skvis. Gapet mellom utgifter og inntekter når det gjelder festetomter er så stort at vi ikke kan unngå å gjøre grep. Vi må imidlertid være ydmyke og erkjenne at avstanden fra varsling til innkreving ble kort, sier Hans Thue, fungerende ordfører.

Han viser til at kommunen som mellomfester ikke har samme rettigheter som tomtefesterne.

Opplysningsvesenets fond har økt sine festeavgifter til kommunen betydelig.

Høyre og Fremskrittspartiet fremmet forslag om å utsette saken slik at man kunne få tid til å jobbe mer med saken.

- Vi mener at tomtefesterne ikke er ivaretatt på en god nok måte. Ting kunne vært gjort bedre, sier Hans Holmgrunn (H).

Han foreslo på vegne av H og Frp å utsette saken til det første møtet i forvaltnings- og økonomiutvalget i 2015.

Dette ville imidlertid ført til at de budsjetterte inntektene fra festavgifter for 2014 bortfalt.

- GUFS FRA FORTIDA

Også Ørn Terje Foss (SV) mener man burde gått for en utsettelse av saken og støttet H og Frp.

- Det er jo Opplysningsvesenets fond som er den store stygge ulven i denne saken. Det er en rimelig god grunn til å ta tomtefesterne alvorlig og utsette saken. Det går ikke an i 2014 å tyne folk på denne måten. Dette er et gufs fra fortida, sier Foss.

Jan Haugerud (Ap) mente at det måtte komme en avgjørelse nå.

- Kommunen har subsidiert tomtefesterne i mange år. Med den økonomiske situasjonen kommunen er i nå kan vi ikke påføre ytterligere utgifter ved å utsette saken til neste år, sier Haugerud.

Under voteringen fikk rådmannens forslag flertall mot stemmene fra H, Frp og SV.

- Vi hadde selvsagt et håp om å få utsatt saken for å få bedre tid til et samarbeid med kommunen, men er allikevel fornøyde med at saken kom opp til behandling i kommunestyret i henhold til kommunens eget regelverk, sier Petter Gulbrandsen, leder for Nannestad tomtefesteforening.

Han opplyser at styret nå vil samles for å finne ut hva de gjør videre.

- Vi forventer imidlertid at kommunen nå informerer alle berørte tomtefestere om hva vedtaket som er gjort betyr for den enkelte, sier Gulbrandsen.