• DESKEN. Ivrig diskusjon på desken mellom produksjonsredaktør Knut Øsmundset, nyhetsredaktør Vegard Storbråten Øye, ansvarlig redaktør Roger Aarli-Grøndalen og vaktsjef Jørgen Sollien.

Det er ikke lenge igjen nå. Redaktør Erik Øsmundset forlater Eidsvoll Ullensaker Blad etter 38 år i avisen, og det er ungdommen som overtar ansvaret. Mens Roger Aarli-Grøndalen fremdeles er ansvarlig redaktør, er det to nye redaktører som skal ha hovedansvaret for den daglige driften: Nyhetsredaktør Vegard Storbråten Øye er vidunderbarnet med torader og journalistbakgrunn fra ulike aviser. Produksjonsredaktør Knut Øsmundset er sønn av Erik (og sønnesønn av fotograf Ole) og oppvokst under pulten i redaksjonen. Ingen av dem har passert 40.

Den ulike bakgrunnen er allikevel ikke spesielt tydelig der de kommer gjennom snøværet denne aprildagen. Lett bøyd mot vinden krysser de gata og søker ly inne på kafeen. De børster av seg snøen, synker ned på hver sin stol og bestiller kaffe. De tror de skal intervjues. I stedet skal de være med på quiz. Knut skuler på journalisten:

– Jeg hater quiz. Jeg taper alltid.

Så vi setter i gang.

1. Hva var netto opplagstall for Eidsvoll Ullensaker Blad i 2015?

V: 6600

K: 6973

SVAR: 6536 (Kilde: MBL)

– Abonnementstallene viser en nedgang på cirka 500 fra 2014 til 2015. Hvordan er fremtiden til EUB og papiravisene?

Vegard: – Jeg tror at den har en fremtid, om enn ikke akkurat i det formatet vi kjenner i dag. Det vil fremdeles være interesse for den gode historien, og god journalistikk vil fortsatt ha et marked, uansett om det er på papir eller nett. Vi skal dyrke de gode historiene som engasjerer og berører og er relevante for leseren som bor i distriktet.

– Men når man får papiravisen, har man veldig ofte allerede lest sakene på nett. Hva er da vitsen med å få avisen på papir?

Knut: – Det er ikke nødvendigvis de samme leserne på nett og papir. Vi ser nedgangen på papir, men samtidig er det en økning digitalt. Kunsten er å flytte inntektsgrunnlaget. EUB er i den samme brytningsfasen som de fleste andre aviser i Norge er i for tiden. Nå er avisen organisert på en sånn måte at vi er forberedt på de utfordringene som kommer. Vi har vært gjennom større utskiftinger enn det folk nok har fått med seg, og det har vært en betraktelig foryngelse av både markedsavdelingen og redaksjonen. Jeg mener vi nå har en veldig god stab med tanke på de oppgavene vi skal løse.

Fremover skal redaktørrollen deles i to, og formene skal rendyrkes. Enkelt forklart vil Vegard ha ansvar for innholdet, mens Knut vil ha ansvar for presentasjonen, både på nett og papir.

– Dere søkte den samme jobben, og det var Vegard som fikk den. Er du bitter, Knut?

Knut: – Nei, nei, nei! Jeg sa under intervjuet at jeg ikke ville ha ansatt meg selv. Vi trenger folk utenfra som kan fornye det vi driver med. Jeg synes jeg er heldig som kan få være med videre i EUB, og jeg er veldig fornøyd med at jobben gikk til Vegard. Nå har jeg ventet på at han skal begynne i tre måneder og gleder meg til vi kommer ordentlig i gang.

2. Hvem er ordfører i Hurdal?

– Lett! sier Vegard, og begge skribler ned svaret uten betenkningstid.

V: Runar Bålsrud (V)

K: Runar Bålsrud (V)

SVAR: Runar Bålsrud (V)

– Hvor viktig er politikken i de andre kommunene enn nettopp Eidsvoll og Ullensaker?

Knut: – Politikk prioriteres på samme måte i alle kommunene vi dekker. Vi har 1–2 journalister i hver kommune som har hovedansvar for politikk og andre nyheter. Det er ikke til å komme fra at Ullensaker har størst befolkning og størst vekst. Men for innbyggerne er lokalpolitikken like viktig uansett hvilken kommune de bor i. Vi går på politiske møter og leser postlister i alle kommunene vi dekker.

3. I dag er de eldste barna i landets barnehager rosaruss. Hvem kom med ideen?

V: Torstein Owe

K: Torstein Owe og Tom Olsen

SVAR: Torstein Owe (Råholt barnehage 1985)

– Rosarussen ble funnet opp på Eidsvoll og har spredt seg til hele landet. Hvordan fange opp smått og stort som skjer i lokalmiljøet – også ting som potensielt kan slå gjennom nasjonalt?

Vegard: – Det er vi som kjenner kildene best. Det er vi som har best sjans til å ta pulsen på bygda og plukke opp nyhetene.

Knut: – Før ringte folk inn med tips – nå forventer mange at vi fanger opp nyheter på sosiale medier. Og der er vi – og vi følger med! Nøkkelen til å være en god lokalavis er å ha både journalister og kilder med et utrolig stort nettverk – og det har vi. Når det er sagt, er vi fremdeles avhengig av tips.

4. Hvem er russepresident ved Jessheim videregående skole?

De to redaktørene stirrer tomt på journalisten.

– Jeg vet hvem som er russepresident på Eidsvoll videregående, protesterer Vegard. – Kan du ikke heller spørre om det?

Protesten innvilges ikke. Begge redaktørene ender med å svare blankt.

V: Pass

K: Pass

SVAR: Malin Blegen

– Hvordan skal ungdommen få plass i spaltene?

Vegard: – Jeg har et ønske om å slippe til nye stemmer i spaltene, uavhengig av aldersgruppe og bakgrunn. Å treffe ungdommen spesielt er nok en utfordring. Vi må jobbe aktivt for det og være til stede der ungdommen er.

– En annen gruppe som i liten grad slipper til, er innvandrerne. Hvordan vil dere nå dem?

Knut: – Innvandrerne er ingen ensartet gruppe. Begrepet favner mange ulike utdanningsbakgrunner og enkeltskjebner. Innvandrere som blir integrert, finner naturlig til avisen. Flyktninger er nok ei gruppe vi har vanskeligere for å nå. Vi har heller ikke hatt noen bevisste fremstøt mot denne gruppa.

5. Hva er det fulle navnet til snåsamannen?

V: Joralf Gjerstad

K: Thoralf Gjerstad

SVAR: Joralf Gjerstad

– Hvordan skal avisen forholde seg til spennet mellom alternativ og vitenskapelig sannhet?

Vegard: – Som et generelt prinsipp skal vi som journalister ha et kritisk blikk og et godt og variert kildegrunnlag. Vi må stille de vanskelige spørsmålene og forsøke å være så etterrettelige og balanserte som mulig.

– Skal journalister også være balanserte når kilder hevder ting som beviselig er feil?

Knut: – Utgangspunktet vårt er at vi tar alle mennesker på alvor. Vi har for eksempel ikke noen mening om rett og galt i politikken. Hele veien dreier det seg om å stille de riktige spørsmålene. Vi må også vurdere saker før vi går løs på dem.

Vegard: – Samtidig er det viktig å ta opp sånne temaer i stedet for å hysje dem ned. Kontroversielle saker vil bli diskutert i andre fora uansett, og da er det bedre at vi løfter dem opp.

6. Hva het den siste oppsetningen til Ullensaker teater?

Vegard rister beskjemmet på hodet. Knut skribler to titler på papiret og stirrer på det og forsøker å komme på hva som er rett: Cats eller Adams family. Til slutt krysser han ut Cats og holder lappen opp – og får rett. – Yes!

V: Pass

K: Adams familiy

SVAR: The Adams family.

– Hvordan vil dere dekke lokal kultur? Det er mange som kjemper om spalteplassen, og mange føler at de ikke når gjennom. Hva skal de lokale kreftene gjøre for å slippe til?

Knut: – Det er vesentlig at lokalmiljøet får vite hva som skal skje – før det skjer. Derfor skriver vi gjerne om ting på forhånd. Når det gjelder dekning av selve arrangementene, er det noe vi hele tiden må vurdere. Det henger sammen med nyhetsbildet generelt – og hvilken kapasitet vi har. Vi vil heller lage god journalistikk på de stedene vi er enn å bare kvittere ut at vi har vært på et arrangement.

– Mange opplever at det er vanskelig å komme til i spaltene?

Knut: – Vi får ikke dekket det vi ikke vet om. Så folk må være flinke til å si fra om ting som skjer. Det er bedre å få beskjed tre ganger enn ingen. Og om noen er irritert på oss, så ring! Vi vil gjerne snakke med dem som ikke er fornøyd også.

7. Hvilken EUB-kommune har færrest innbyggere per kvadratmeter?

V: Hurdal

K: Hurdal

SVAR: Hurdal (11). (Nannestad 38, Eidsvoll 62, Ullensaker 137)

Redaktørene svarer kjapt og likt. Og påpeker at det ville vært mye vanskeligere om Nes også hadde vært en del av EUBs område.

– Hvordan reflekteres det at området har så spredt befolkning?

Knut: – Vi tenker ikke på området som spredt befolket. Det er stor variasjon mellom kommunene og tettstedene vi skal dekke. I Ullensaker er det en helt annen tilflytning enn til de andre kommunene.

Vegard: – En god historie vil være like relevant om man bor i Skrukkelia eller på Sand. Vi skal ikke bare ha stedsavhengige saker.

8. Hvilken idrettsforening er størst i Eidsvoll?

– Du mener hovedforening? spør Knut skeptisk. Når han får det bekreftet, gir svaret seg selv. Ingen av de to trenger tenkepause.

V: ETF

K: ETF

SVAR: Eidsvold Turnforening

– Hvilken plass skal lokalidretten ha i avisen? Mange mener det er altfor mye sport i spaltene.

Vegard: – Lokal sport er kjempeviktig. Det er noe som mange driver med, og det er en viktig del av folks liv og hverdag

Knut: – Det er nok det stoffområdet med mest følelser. De som ikke fordrar sport, synes det er for mye. De som liker sport, får ikke nok. Jeg tenker det er lov å bla forbi sporten om man ikke er interessert.

9. Hvilken privat ungdomsskole ble startet i Ullensaker i 2013?

– Jeg var jo knapt født i 2013, sukker Vegard, som klør seg i hodet før han skriver rett svar ned på arket.

– Her burde quizmaster også ha nevnt Hurdal, insisterer Knut og pådrar seg en advarsel for kverulering.

– Ja, ja …

V: Hoppensprett

K: Hoppensprett

SVAR: Hoppensprett ungdomsskole

– Utdanningssektoren er den største sektoren i kommunene hvis man tenker både på ansatte, elever og foresatte. Hvordan skal avisen dekke utdanningsspørsmål?

Knut: – Utdanningssaker håndteres på lik linje med andre nyheter. Vi følger med og diskuterer det mye. Kommunene opplever stor vekst, og dermed skjer det også mye på skolefronten. Jeg synes vi har god kontakt med sektoren. Det er mange engasjerte lærere og foreldre.

– Kan det være aktuelt å prioritere denne sektoren spesielt?

Vegard: – Vi ønsker å ta eierskap til saker og følge dem over tid

– Vil du sette én journalist til bare å skrive om utdanningspolitikk?

Vegard: – Nei. Men vi kan i perioder prioritere noen områder sterkere enn andre.

– Ofte skriver EUB om saker etter at de er vedtatt i stedet for å legge frem spørsmålene mens de er under behandling. Hvorfor det?

Knut: – Dette er noe vi snakker mye om. Jeg mener det er viktig å være på ballen før vedtakene er fattet. Det er veldig enkelt å skrive om noe som er vedtatt, men vi må være flinkere til å komme ut og treffe folk som berøres av det som diskuteres. Det er helt riktig at vi har litt å gå på der.

10. Hvor mange passasjerer hadde OSL i 2016?

De to stirrer fortvilet på hverandre.

– Her kan vi bomme stort, sier Vegard.

– Med mange millioner, konstaterer Knut. – Men jeg husker saken.

V: 12 millioner (hadde 20 først)

K: 25 mill

SVAR: 25,8 millioner

– Hvilke utfordringer – og muligheter – gir det å være lokalavis i hovedflyplassregionen? I hvor stor grad skal det dekkes?

Vegard: – Utgangspunktet er at Gardermoen er en kjempemulighet for oss. Flyplassen har gitt enorme konsekvenser for distriktet og er en stor arbeidsplass. Men vi må vurdere nyheter fra flyplassen på samme måte som andre nyheter.

Knut: – Selve livet på Gardermoen er en nasjonal eller internasjonal greie, men den siden av det berører ikke dem som bor på Øvre Romerike. Vi må se på denbetydningen Gardermoen har for veksten i distriktet, og for lokale bedrifter og arbeidstagere.

11. Hvem er Jarle Holm, og hvilken idrett driver han med?

De to redaktørene sender journalisten et oppgitt blikk.

– Alle quizer må ha en nøtt, forsvarer journalisten seg med.

– Det er ikke lov å stille spørsmål om ting som ikke har stått på trykk! mumler Knut.

– Så klart det er det, turer journalisten frem. – For dere burde ha skrevet om ham!

V: Pass

K: Pass

SVAR: En av landets beste enduro-kjørere. Representerer NMK Gardermoen.

– Jarle Holm er en topputøver som er nesten ukjent for avisens lesere. Hvorfor glipper det innimellom?

Knut: – Vi har noen utrolig flinke sportsjournalister. Det er kjedelig at vi glipper på sånne saker, men det er bare et bevis på at vi trenger hjelp for å kunne følge med på alt.

Vegard: – Vi må bare innse at vi aldri kommer til å fange opp alt. Men det skal være et mål allikevel.

12. Hvor gammel var Vegard den første gangen han var konferansier under kveldsarrangementet i Parken på Eidsvoll Verk 17. mai?

K: 17 år

SVAR: 18 år

– Hva sier det om Vegard som type?

Knut: – Det sier at han er en veldig flink. Han er kunnskapsrik, flink og nøye i det han gjør. Han er dessuten veldig målbevisst. Det er ikke alle som begynner å frilanse fast fra 15-årsalder, heller. Vegard har alltid visst hva han vil og hva han vil drive med. Han griper de mulighetene han får og løser oppgavene på en ypperlig måte. Hvis ikke, hadde han ikke fortsatt vært konferansier på Verket. Det viser at vi har fått en flink og ryddig redaktør.

Vegard: – Noe som ikke akkurat gjenspeiles i dagens quiz …

Knut: – Der er du blitt overrumplet av journalisten!

13. Hva var hovedgevinsten da Knut samlet inn premier til loddsalg før skoleavslutningen på 4. trinn på Vilberg skole før jul i fjor?

V: Abonnement på EUB.

SVAR: Sightseeing over Romerike med Gardermoen flyklubb.

– Hva sier det om Knut?

Vegard: – For det første gjenspeiler det hvor kreativ Knut er. Han er ikke redd for å ta i et tak for å få ting til å bli litt bedre, litt større og litt mer spennende. Det speiler seg også i spaltene i de ideene og prosjektene som Knut står bak. Han er dessuten en ordentlig snill og omtenksom fyr. Jeg gleder meg til å kunne få være med Knut hver dag og samarbeide tett. Sammen skal vi lage best mulig lokalavis hver eneste dag.

– Til slutt: Som redaktører skal dere veilede journalister og frilansere. Hva vil dere si til denne frilanseren? Er det spørsmål som burde ha vært stilt?

Knut: – Nei, jeg tror det er bra nå.

– Har intervjuet vært kritisk nok?

Vegard: – Overraskende kritisk!

Knut: – Her kommer jeg og tror jeg skal ta en hyggelig kaffe, og så blir vi grillet sånn!

– Uff da …

De to redaktørene ler godt og går mot utgangsdøra. Ute snør det fortsatt tett.

Men snart er det vår.

Resultat, quiz: Uavgjort 7–7

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.