Det opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Flere utviklingstrekk gjør det aktuelt å utrede fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Han peker på nye null- og lavutslippsløsninger innen luftfarten, endringer i reisebehov og reisemønstre, den teknologiske utviklingen kommende år samt økt bruk av droner og nye luftfartøy, ifølge meldingen.

Offentlig høring

Hovedformålet med utredningen er å frembringe et grunnlag som setter regjeringen i stand til å ta stilling til om det er behov for å avsette areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen.

– Utredningen må inneholde beregninger av fremtidige reisevolumer med fly på Østlandsområdet samt alternativer for hvordan forventet antall reisende i fremtiden bør håndteres. Utvalget skal også se på hvilken rolle de ikke-statlige lufthavnene i det sentrale Østlands-området (Rygge og Torp) bør spille. - Utgangspunktet for utredningen er at Oslo lufthavn, Gardermoen fortsatt skal være Norges hovedflyplass, og være et nasjonalt knutepunkt for innenlands og internasjonal trafikk, sier Nygård videre.

Disse sitter i utvalget

Utvalgets rapport vil bli sendt på offentlig høring før regjeringen legger frem sitt syn for Stortinget. Utvalget skal legge frem sin utredning i form av en rapport senest sommeren 2024

Staten tar først stilling til om en tredje rullebane skal bygges dersom Avinor på et fremtidig tidspunkt kommer til at det er behov for det og må søke staten om konsesjon for det, ifølge meldingen.

Utvalget vil ledes av professor emerita i samfunnsøkonomi Siri Pettersen Strandenes fra Bergen.

Øvrige medlemmer er:

Siri Hatlen – Oslo – selvstendig/styreleder (sivilingeniør, MBA)

Frode Steen – Bergen – professor samfunnsøkonomi (doktorgrad samfunnsøkonomi)

Eivind Tveter – Molde – førsteamanuensis (doktorgrad i logistikk og master i samfunnsøkonomisk analyse)

Simen Bakken – Oslo – prosjektleder/konsulent (sivilingeniør)